โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- ประวัติของโรงเรียน
- สัญลักษณ์ของโรงเรียน
- เป้าหมายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
บุคลากร 
- อาคารสถานที่ 
- จำนวนครูและนักเรียน 
- แผนที่โรงเรียน 
เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์

CountDown
พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
เดือนนี้มี 30 วัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 


กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาสังคมศึกษา
 

 

 

ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 0
 • สมาชิกคนล่าสุด:

 • จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 25
 • สมาชิก:
 • 25
 • ไม่แสดง:
 • 25
 • ทั้งหมด:
 • 50

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2552
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  คำคมวันนี้

  จงคิดก่อนทำทุกอย่าง   แต่อย่าทำทุกอย่างที่คิด


  __
  ทีมพัฒนา
  รายงานผลงานวิชาการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word
  -
  ชื่อเรื่อง         :   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ   

  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส ง21101  เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word                      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2553       

  โรงเรียนพันดอนวิทยา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

  ผู้รายงาน      :   นายสันติ    ขามวิเศษ

  ปีที่รายงาน    :      2554 

   

   บทคัดย่อ

   

  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส ง21101  เรื่อง การใช้โปรแกรมMicrosoft Word ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันดอนวิทยา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และ   มีดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันดอนวิทยา   ซึ่งแบ่งได้เป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ จำนวน 44 คน และนักเรียน กลุ่มที่ใช้สอนจริง จำนวน 32 คน 

  เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วย          แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9  เล่ม ใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.84  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.58   และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  เท่ากับ 0.89    

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำ แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ และหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ โดยทำการทดลอง 3 ขั้น คือ การทดลองแบบเดี่ยว การทดลองแบบกลุ่มเล็ก   และการทดลองภาคสนามจนได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเกณฑ์แล้ว จึงนำแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ใช้ในการสอนจริง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน

  จากการนำแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word ที่สร้างขึ้นจำนวน 9 เล่ม ไปใช้สอนจริง  พบว่าแบบฝึกที่ใช้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2 เท่ากับ  83.64/82.57 และประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะ (E.I.) เท่ากับ  0.5334   ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนเท่ากับ 25.06 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนเท่ากับ  33.03 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบ  t – test   พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ที่ระดับ .05

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนพันดอนวิทยา All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-10-02 (158827 ครั้ง)

  ย้อนกลับ
  โรงเรียนพันดอนวิทยา 222 หมู่ 7 บ้านพันดอน
  ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4220-0738-9 อีเมล์ Santio_k@hotmail.com

  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  Themes by websurin