โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- ประวัติของโรงเรียน
- สัญลักษณ์ของโรงเรียน
- เป้าหมายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
บุคลากร 
- อาคารสถานที่ 
- จำนวนครูและนักเรียน 
- แผนที่โรงเรียน 
เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์

 ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ
 กำหนดการประกาศรายชื่อนักเรียนในโครงการพิเศษ
 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 รายงานการวิจัย เรื่องการมีวินัยในตนเอง
 รายงานผลงานวิชาการ เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ
 ส่งรองประหยัด
 ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา
CountDown
อาฑิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558
เดือนนี้มี 31 วัน
ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 286,364
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • FCorfield

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 32
 • สมาชิก:
 • 32
 • ไม่แสดง:
 • 32
 • ทั้งหมด:
 • 64

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2552
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  คำคมวันนี้

  เพื่อวันที่หวัง เพื่อวันข้างหน้า เพื่อคนที่เรารัก เพื่อคนที่รักเรา


  __
  ทีมพัฒนา

  นายสันติ   ขามวิเศษ

  นายโสภณ  อัมรัตนเจตแจ่ม

  รายงานการวิจัย เรื่องการมีวินัยในตนเอง

  ชื่อเรื่อง                  :   รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการมีวินัยในตนเองโดยใช้ ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว
                                      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
                                    โรงเรียนพันดอนวิทยา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  ผู้รายงาน              :  นายอิศรา วรรณสุข
  ปีที่รายงาน          :   2554
   
  บทคัดย่อ
                 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว 
  เรื่อง การมีวินัยในตนเอง โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ ที่กำหนดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  เรื่อง การมีวินัยในตนเอง โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนวและศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การมีวินัยในตนเอง โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี      
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /1โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  จำนวน 30 คน ได้โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.35 -0.94 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.33 – 0.78และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t – test แบบ Dependent Samples)
               ผลการศึกษา พบว่า
  1.ประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การมีวินัยในตนเอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
   มีค่าเท่ากับ 88.81/96.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ 80/80
             2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การมีวินัยในตนเอง โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  มีค่าเท่ากับ 0.7490 นั่นคือ นักเรียนได้รับการพัฒนามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
   คิดเป็นร้อยละ 74.90 
              3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การมีวินัยในตนเอง โดยใช้ ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
              4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการเรียนรู้เรื่อง การมีวินัยในตนเอง โดยใช้
  ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนพันดอนวิทยา 
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1
   

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนพันดอนวิทยา All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-10-02 (2151 ครั้ง)

  ย้อนกลับ
  โรงเรียนพันดอนวิทยา 222 หมู่ 7 บ้านพันดอน
  ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4220-0738-9 อีเมล์ Santio_k@hotmail.com

  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  Themes by websurin