โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- ประวัติของโรงเรียน
- สัญลักษณ์ของโรงเรียน
- เป้าหมายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
บุคลากร 
- อาคารสถานที่ 
- จำนวนครูและนักเรียน 
- แผนที่โรงเรียน 
เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์

CountDown
พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
เดือนนี้มี 30 วัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 


กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาสังคมศึกษา
 

 

 

ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 0
 • สมาชิกคนล่าสุด:

 • จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 30
 • สมาชิก:
 • 30
 • ไม่แสดง:
 • 30
 • ทั้งหมด:
 • 60

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2552
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  คำคมวันนี้

  จงคิดก่อนทำทุกอย่าง   แต่อย่าทำทุกอย่างที่คิด


  __
  ทีมพัฒนา
  วิชาภาษาอังกฤษ

   ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(DevelopingReading   ComprehensionSkills โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนพันดอนวิทยา

  ผู้ศึกษา      ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ เพ็งมีศรี

  ปีการศึกษา  2560 

  บทคัดย่อ

                 รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing Reading ComprehensionSkills ) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนพันดอนวิทยา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (DevelopingReading Comprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing ReadingComprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing ReadingComprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing ReadingComprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้   คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ปีการศึกษา2560   โรงเรียนพันดอนวิทยา  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  จำนวน  19  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชนิด  ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing ReadingComprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   จำนวน  10  เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing ReadingComprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6     จำนวน  20 แผน 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing ReadingComprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยาก  ตั้งแต่ 0.24   ถึง 0.76 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.33ถึง  0.73  และค่าความเที่ยงตรง ทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing Reading Comprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  15  ข้อ  ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงทั้งฉบับเท่ากับ0.89  สถิติที่ใช้  คือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ร้อยละและการทดสอบสมมติฐานใช้ t- test   (Dependent   Samples)  ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้          1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing Reading Comprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  77.35/76.32   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ (DevelopingReading Comprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  มีค่าเท่ากับ  0.6218  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ62.183.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing Reading Comprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                    อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.054.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Developing Reading Comprehension Skills)  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนพันดอนวิทยา All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2018-02-12 (376 ครั้ง)

  ย้อนกลับ
  โรงเรียนพันดอนวิทยา 222 หมู่ 7 บ้านพันดอน
  ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4220-0738-9 อีเมล์ Santio_k@hotmail.com

  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  Themes by websurin